Jeseniky - Toerisme - Toeristische bezienswaardigheden

Jeseniky Info - het informatieportaal voor toeristen
Toerist. landkaarten Fotogalerijen Mobiele diensten Temperatuurs Webcamera's
Last minute Advertentie accomm. Handelsaanbieding Werkadvertentie Berg-kennismaking
 Het gebied uitkiezen

Toerisme - Toeristische bezienswaardigheden

Česky
Jeseniky VANDAAG
Het weer, sneeuw
De accommodatie
Skicentrums
Vrije tijd
Toerisme
Diensten
Het eten
Het verkeer
Facebook  Twitter

Vidnavské mokřiny (loučky)

Print


Přírodní rezervace Vidnavské mokřiny byla vyhlášena 10.4. 1996 nařízením OkÚ Jeseník 96/ŽP/891.
Rezervace se rozkládá na ploše 32 ha v nejnižším místě okresu Jeseník - 222 m nad mořem. Na severu a východě je vymezena státní hranicí s Polskem, na jihu a severozápadě pak cestou a melioračním příkopem.

Součástí mokřadů jsou také rašelinové louky ležící mezi melioračním příkopem a řekou Vidnávkou po levé straně silnice ke státní hranici.

Ve společenství bažinných olšin, vrbin, rákosin a ostřic se vyskytují vzácné druhy vodních rostlin: vachta třílistá, žebratka bahenní, blešník obyčejný, všivec bahenní a lesní, poměrně vzácný ďáblík bahenní, bezkolenec modrý, tolije bahenní a chráněná rosnatka okrouhlolistá.

Vlivem poklesu spodních vod v posledních padesáti letech dochází v celém ekosystému ke zmenšování plochy původních rašelinových luk a jejich zarůstání rákosem a náletovými dřevinami. Z tohoto důvodu se provádí každoročně na lukách postupná likvidace rákosu a keřových porostů.
Vidnavské mokřiny (loučky)
Údaje zpracované Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR potvrzují mimořádnou pestrost živočišných druhů, zejména v oblasti ornitofauny. V mokřinách bylo pozorováno 90 hnízdících a 60 protahujících druhů ptáků. Z chráněných hnízdních druhů lze uvést s jistotou například tyto:
čírka obecná, jestřáb lesní, pochop rákosní, koroptev polní, chřástal vodní i polní, holub doupňák, sova pálená, rorýs obecný, ledňáček říční, skřivan lesní, rákosník velký, lejsek šedý, bramborníček hnědý, slavík obecný, žluva hajní, volavka popelavá, konipas luční i dudek chocholatý.
K vidění jsou velmi často také ptáci zaletující za potravou: rackové, čejky a čáp bílý.

Z plazů se zde hojně vyskytuje ještěrka živorodá a užovka obojková. Jsou uváděny i nálezy krunýřů želvy bahenní (stav populace však nebyl zjištěn).

Z chráněných druhů obojživelníků se vyskytuje hojně ropucha obecná i ropucha zelená, skokan zelený a čolek obecný.

Jedinečnost a původnost mokřadu dokládá i výskyt vzácného drobného savce hraboše mokřadního a rejska černého.

V tůních Vidnavských mokřin žije kromě původních druhů ryb (kapr, karas, štika, okoun, cejn, atd.) také uměle vysazená ryba - amur, která se živí výhonky rákosů a tak pomáhá udržovat volnou plochu vodní hladiny.

Vidnavské mokřiny (loučky)
Celá lokalita je řízena samostatným plánem péče na jehož dodržování dbá správce rezervace.Touto funkcí byl pověřen pan Štefan Nagy, bytem Vidnava, Svobodova 144. Správce rezervace má právo kontrolovat místní rybáře, zejména děti, dbát na udržování pořádku a čistoty na silnici a v okolí rybníků. Výkon práva rybářství a myslivosti je možný jen v omezené formě a při respektování ochranného režimu této přírodní rezervace.

Vidnavské mokřiny představují jedinečnou přírodní lokalitu, která svým významem daleko přesahuje rámec Jesenicka.

De kaart van de plaatsing - het rode pijltje is op het object gericht


De kaart van de plaatsing 1:50 000 - het rode pijltje is op het object gericht
Mapa umístění


Rychlebské hory Ski Karlov Bruntal.net Shocart.cz MKZ Jeseník

© Jeseníky Info 2002 - 2021   info@jeseniky.net   WAP   RSS